HIMET
Pomysk Mały 38, 77-100 Bytów
59 823 2575

OWS

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I GWARANCJI

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I GWARANCJI stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez HIMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pomysku Małym, 77-100 Bytów, Pomysk Mały 38, określając zasady współpracy między stronami.

 2. W przypadku gdy Klient posługuje się własnymi Regulaminami, Warunkami Ogólnymi, czy innymi dokumentami regulującymi zasady sprzedaży i gwarancji towaru, a zapisy zawarte w nich różnią się lub uzupełniają poniższe postanowienia, stanowią one istotną zmianę niniejszych Ogólnych Warunków, wobec których HIMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pomysku Małym, 77-100 Bytów, Pomysk Mały 38, NIP: 8421775116, numer KRS 0000659576, zgłasza niniejszym zastrzeżenie i które odrzuca.

 3. Każde odstępstwo od stosowania Ogólnych Warunków wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji obowiązują od dnia 05.10.2020r.

 

§2 DEFINICJE

 

 1. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach lub innych dokumentach jest mowa o:

 1.  HIMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. - rozumie się przez to HIMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pomysku Małym, 77-100 Bytów, Pomysk Mały 38, NIP: 8421775116, numer KRS 0000659576, zwana dalej Sprzedającym lub Gwarantem;

 2. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jak również Korzystającego w umowie leasingu, zwany dalej Kupującym lub Uprawnionym ;

 3. Umowie – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Sprzedającym a Klientem w przedmiocie sprzedaży maszyn;

 4. Ogólnych Warunkach – rozumie się przez to OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I GWARANCJI, które stanowią integralną część oferty/umowy;

 5. zakładzie głównym – rozumie się przez to Zakład HIMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. znajdujący się w Pomysłu Małym 38, 77-100 Bytów.

 

 §2 PRZEDMIOT UMOWY

 

 1. Sprzedaż towarów

 1. Przedmiotem sprzedaży jest sprzedaż maszyn oraz innych przedmiotów znajdujących się w ofercie Sprzedającego.

 2. Szczegółowy zakres sprzedaży, w szczególności model/typ maszyny, specyfikacje techniczne, ilość, cenę określa oferta Sprzedającego.

 3. Termin wykonania maszyny liczony jest każdorazowo od zapłaty faktury pro forma o której mowa w §2. II pkt 7. Jeżeli ze względów technologicznych lub przyczyn niezależnych od Sprzedającego koniecznym jest przedłużenie terminu wykonania maszyny, Strony zobowiązują się do przedłużenia terminu o czas niezbędny do usunięcia tych przyczyn. W tej sytuacji Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Sprzedający niezwłocznie informuje Kupującego o fakcie opóźnienia w wykonaniu maszyny, przyczynie opóźnień, podając przybliżony termin realizacji.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności wszystkich towarów będących przedmiotem umowy, odebranych przez Kupującego, do momentu zapłaty całej należności Sprzedającemu wynikającej z umowy zarówno sprzedaży oraz ewentualnych odsetek za opóźnienie i kar umownych. Realizacja prawa własności maszyn przez Sprzedającego odbywa się na koszt Kupującego.

 5. Sprzedający i Kupujący wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, w zakresie w jakim sprzedaż towaru i usługi wykonywana jest między przedsiębiorcami.

 

 1. Oferta

 

 1. Sprzedający może sporządzić ofertę sprzedaży maszyny w formie elektronicznej.

 2. Jeżeli w treści oferty nie oznaczono terminu związania ofertą wówczas przyjmuje się, że oferta wiąże przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia jej wystawienia. Ogólne warunki sprzedaży i gwarancji ważne są bezterminowo licząc od dnia przesłania oferty.

 3. Klient akceptuje ofertę poprzez potwierdzenie drogą e-mailową.

 4.  Jeżeli Klient do którego oferta została skierowana, po weryfikacji i ostatecznych uzgodnieniach, bez zastrzeżeń przyjmie ofertę, mają zastosowanie jako załącznik Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji zamieszczone na stronie http://www.himet.pl/

 5. Akceptując ofertę Klient potwierdza, że zapoznał sie z Ogólnymi Warunkami i że przyjmuje ich treść bez zastrzeżeń.

 6. Wszelkie zmiany oferty wymagają sporządzenia aneksu do oferty lub sporządzenia nowej oferty, przesłania jej Klientowi drogą e-mailową i akceptacji przez Sprzedającego, pod rygorem nieważności.

 7. Po akceptacji oferty przez Klienta, Sprzedający wystawia fakturę pro forma, której zapłata rozpoczyna proces produkcji maszyny.

 8.  Sprzedający po otrzymaniu zapłaty faktury pro forma, podejmuje się wytworzyć maszynę zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz innymi warunkami określonymi w ofercie/umowie sprzedaży.

 9. W przypadku gdy zakup maszyny dokonywany jest w ramach umowy leasingu, umowa sprzedaży maszyny stanowi umowę trójstronną, gdzie Kupującym jest firma leasingowa, a Korzystającym użytkownik maszyny. W tym przypadku odpowiedzialność z tytułu z tytułu akceptacji oferty i dalszej współpracy ze Sprzedającym ponoszą Kupujący i Korzystający.

 

 

§3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Obowiązki Klienta

 1. Klient oświadcza, że umowa została zawarta w związku z prowadzoną przez niego działalnością zawodową lub gospodarczą.

 2. Klient oświadcza, że specyfikacja techniczna maszyny określona w ofercie, spełnia jego wymagania. Klient oświadcza, że wszelkie dodatkowe wymogi techniczne, a nie wymienione w ofercie, nie mogą stanowić podstawy do reklamacji, obniżenia ceny czy odstąpienia od umowy.

 3. Klient zobowiązany jest, pod warunkiem utraty uprawnień z Gwarancji, do:

 1. Niezwłocznego wykonania niezbędnych prób i testów na maszynie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania/odbioru maszyny

 2. Zapewnienia stałego dostępu maszyny do Internetu

 3. Posadowienia maszyny na podłożu zgodnie z wytycznymi Sprzedającego

 4. Zapewnienia pracy maszyny w odpowiedniej temperaturze powietrza

 5. Zapewnienia połączenia sprzężonego powietrza 8Bar, prawidłowego napięcia sieciowego, prawidłowej wentylacji i odciągu pyłów, wiórów

 6. Wymiany olejów, płynów, filtrów i innych elementów eksploatacyjnych maszyny

 1. Klient oświadcza, że maszynę będą obsługiwali jedynie operatorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do obsługi maszyn CNC.

 2. Klient zobowiązany jest używać maszynę z należytą starannością zgodnie z przeznaczeniem, zasadami BHP oraz zaleceniami producenta.

 3. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wobec pracowników Kupującego lub osób związanych z nimi stosunkami prawnymi, a także wobec osób trzecich, powstałe podczas obsługi i używania przedmiotu umowy.

 4. Klient oświadcza, że nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie zabezpieczające, egzekucyjne, upadłościowe czy naprawcze, oraz że posiada wystarczające środki finansowe do zapłaty wynagrodzenia za sprzedaż towaru i świadczenie usług objętych umową.

 

 

 1.  Protokoły

 1. Potwierdzeniem wydania maszyny jest protokół wydania/odbioru.

 2. Wydanie/odbiór maszyny następuje w siedzibie Sprzedającego w miejscowości Pomysk Mały 38, w terminie uzgodnionym z Kupującym.

 3. Sprzedający informuje Klienta o terminie planowanego odbioru z trzydniowym wyprzedzeniem w formie telefonicznej lub mailowej.

 4. Klient ma obowiązek uczestniczenia w odbiorze oraz podpisania protokołu odbioru. W przypadku gdy Klient nie bierze udziału w odbiorze, Sprzedający po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu odbioru z 3 dniowym wyprzedzeniem w formie elektronicznej, uprawniony jest do dokonania jednostronnie czynności odbioru i podpisania jednostronnie protokołu wydania/odbioru maszyny. Brak udziału w odbiorze Klienta, jest równoznaczny z przyjęciem maszyny na warunkach oferty bez uwag i zastrzeżeń.

 5. Podpis złożony przez Klienta na protokole wydania/odbioru jest jednoznaczny z odebraniem maszyny bez zastrzeżeń. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić maszynę przed podpisaniem protokołu wydania/odbioru, a jeśli tego nie uczyni ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wady urządzenia jawne i ukryte. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy pisemnie o wadzie najpóźniej 30 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących wykonania usługi czy sprzedaży towaru Klient zobowiązany jest do ich wskazania w terminie odbioru w protokole wydania/odbioru, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w przyszłości

 6. Każdorazowo od momentu wydania/ odbioru maszyny do pracy, mają zastosowanie Ogólne Warunki Gwarancji umieszczone w karcie gwarancyjnej która jest integralną częścią protokołu wydania/odbioru.

 7. Ogólne warunki gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej. Zapisy w karcie gwarancyjnej stanowią integralną część oferty/umowy oraz protokołu odbioru.

 

 

 1. Dostawa

 1. Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia maszyny do zakładu Klienta, chyba że oferta/umowa stanowi inaczej.

 2. Dostawa maszyny do zakładu Klienta następuje na zasadach umieszczonych na ofercie.

 3. Termin dostawy maszyny rozpoczyna się od dnia zapłaty całej ceny za maszynę, chyba że w ofercie określono inaczej.

 4. W przypadku zlecenia przez Klienta również dostawy maszyny, Sprzedający za dodatkową opłatą spakuje, zabezpieczy i dostarczy maszynę za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego w ofercie/umowie przez Kupującego. W takim przypadku wydanie/odbiór maszyny oraz przejęcie ryzyka przez Kupującego przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia następuje z chwilą podpisania protokołu wydania/odbioru w Zakładzie Głównym Sprzedającego.

 5. W przypadku dostarczenia urządzenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący jest obowiązany sprawdzić, przed potwierdzeniem dostawy nienaruszalność przesyłki poprzez kontrolę opakowania w którym maszyna była transportowana. Potwierdzenie dostawy przez Kupującego będzie oznaczać dostarczenie maszyny w nienaruszonym stanie. W przypadku stwierdzenia, na podstawie uszkodzeń, że maszyna była transportowana w sposób nieprawidłowy - nieuwzględniający właściwości maszyny, Kupujący powinien zbadać stan maszyny w obecności osoby jej dostarczającej oraz sporządzić protokół uszkodzeń, zrobić zdjęcia zniszczeń opakowania i maszyny oraz dokonać komisyjnego podpisania protokołu przez przewoźnika w obecności świadka. Strony zgodnie uznają, że niedopełnienie przez Kupującego w/w zobowiązań również zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności za powstałe ewentualne szkody.

 6. Rozładunek maszyny i posadowienie w miejscu docelowym przeprowadza Kupujący własnymi siłami i środkami chyba że oferta/umowa stanowi inaczej.

 7.  Dostawa następuję po dokonaniu przez Klienta zapłaty za dostawę. Brak płatności za dostawę w terminie 10 dni od otrzymania wezwania w formie mailowej przez Klienta, zwalnia Sprzedającego z obowiązku dostawy maszyny.

 

 

 

 1. Opłaty magazynowe

 

 1. W przypadku nieodebrania przez Kupującego maszyny w ciągu dziesięciu dni roboczych po upływie planowego terminu dostawy, a także w przypadku niedokonania za zapłaty dostawę w terminie 10 dni od wezwania, a także w terminie 10 dni od wydania/odbioru maszyny, Sprzedający uprawniony jest do naliczania opłat magazynowych za przechowywanie maszyny do czasu jej wysyłki/odbioru do Kupującego/Korzystającego według stawki 4,00 PLN netto/m2 zajętej powierzchni dziennie.

 

 1. Instalacja, szkolenia

 1. Sprzedający nie jest zobowiązany do instalacji urządzenia/maszyny, ani do przeprowadzenia szkolenia, chyba że oferta/umowa stanowi inaczej.

 2. Wynagrodzenie za instalację i szkolenie określa oferta/umowa.

 3. Sprzedający zobowiązany jest przygotować odpowiednie miejsce do posadowienia maszyny, zorganizować przyłącze elektryczne, przyłącze pneumatyczne, odciągi, posadzkę, osłony bezpieczeństwa, niezwłocznie, nie później niż 7 dni przed umówionym terminem instalacji maszyny. W przypadku niedopełnienia ww. obowiązków Sprzedający wyznaczy Klientowi dodatkowy 14 dniowy termin na wykonanie poprawnie ww. obowiązków, po upływie którego Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku dokonania instalacji. W tym przypadku wynagrodzenie za instalację przysługuje Sprzedającemu w ustalonej wysokości, pomimo że instalacja nie została wykonana.

 4. Klient jest zobowiązany zapewnić pomoc jednostce utrzymania ruchu, jeżeli takowa jest niezbędna, w celu instalacji urządzenia.

 5. Po instalacji urządzenia Kupujący podpisuje protokół wydania/odbioru urządzenia, co jednocześnie rozpoczyna okres gwarancyjny. Zapis §3.IIstosuje się odpowiednio.

 6. W przypadku gdy oferta/umowa przewiduje szkolenie, oznacza ono przeszkolenie osób odpowiedzialnych za obsługę maszyny u Klienta.

 7. Czas szkolenia wynosi około 2-4 godziny.

 8. Szkolenia mogą się odbyć w siedzibie Sprzedającego lub w siedzibie Kupującego, za dodatkową opłatą obejmująca koszty dojazdu w kwocie jednorazowo 800,00PLN. Koszty delegacji, dojazdu i zakwaterowania uczestników oraz koszty szkolenia ponosi Kupujący, chyba że oferta/umowa stanowi inaczej.

 9. Instalacja i szkolenia następują pod warunkiem i po dokonaniu przez Klienta zapłaty całej kwoty za instalacje i szkolenia. Brak płatności w terminie 10 dni od otrzymania wezwania w formie mailowej przez Klienta, zwalnia Sprzedającego z obowiązku instalacji i szkolenia.

 

 

§4 PŁATNOŚCI

 

 1. Klient zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży określoną w ofercie/umowie.

 2. W obrocie krajowym cena ustalana jest w PLN. W obrocie międzynarodowym w Euro.

 3. Cena określona w ofercie/umowie nie obejmuje:

a) ceł i opłat celnych

b) podatku VAT, cena podana w ofercie/umowie jest ceną netto.

c) uruchomienia maszyny na miejscu pracy.

d) transportu urządzeń oraz kosztów opłat frachtowych i ubezpieczenia

e) osprzętu i oprzyrządowania

f) kosztów serwisowych oraz części zamiennych i eksploatacyjnych

g) opakowania specjalnego typu paleta, skrzynia, itp.

h) instalacji i szkolenia personelu.

 1. Sprzedający zastrzega prawo zmiany wartości wynagrodzenia w przypadku zmian stawek podatku VAT lub wprowadzenia innych form opodatkowania.

 2. Ceny ustalone w ofercie są cenami netto. Do cen doliczany jest podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dokonania płatności. Na Kliencie ciąży ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów wynikających ze zmiany stawek VAT.

 3. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny według harmonogramu płatności określonego w ofercie/umowie. W przypadku braku ustaleń w ofercie: zaliczka w wysokości 50% ceny (płatna w terminie 3 dni od zaakceptowania oferty/zawarcia umowy) i 50% ceny (płatna przed transportem maszyny do siedziby Klienta) chyba, że oferta stanowi inaczej.

 4. Zapłata ceny następuje przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego każdorazowo wskazany na fakturze .

 5. Brak zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego całej ceny sprzedaży upoważnia Sprzedającego, do zatrzymania maszyny w siedzibie Sprzedającego do czasu uiszczenia pełnej należności. W tym przypadku Klient przejmuje odpowiedzialność za opóźnienia związane z ewentualnymi opóźnieniami w dostawie czy wykonaniu instalacji, a także ponosi opłaty magazynowe.

 6. W przypadkach, w których Ogólne Warunki przewidują karę umowną, jej zapłata nie ogranicza prawa Sprzedającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej i może być dochodzona niezależnie od wymagalności roszczenia głównego.

 7. Klientowi nie przysługuje prawo do scedowania jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią.

 

 

§5 OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI ŚWIADCZENIA USŁUG I SPRZEDAŻY TOWARU

 

 1. Gwarantem jest HIMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pomysku Małym, 77-100 Bytów, Pomysk Mały 38, NIP: 8421775116, numer KRS 0000659576.

 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji są bezwzględnie związane z prawem własności i powstają z chwilą zapłaty wszystkich należności związanych z dostarczonym towarem.

 3. Gwarancja udzielana jest na sześć miesięcy, licząc od dnia wydania/odbioru maszyny. Wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia w momencie wydania/odbioru podlegają gwarancji na okres 30 dni od dnia podpisania protokołu wydania/odbioru.

 4. Niniejsza gwarancja stanowi jedyną i wyłączną formę zadośćuczynienia przez Sprzedawcę oraz jedyną i wyłączną formę odszkodowania odpowiedzialności z tytułu wad maszyny. Gwarant nie ponosi również odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku możliwości eksploatacji maszyny przez Uprawnionego, w tym za przestój, utracone korzyści, w okresie naprawy gwarancyjnej. Gwarant nie ponosi również odpowiedzialności finansowej za wynajem maszyny/urządzenia zastępczego na czas naprawy, w tym również w przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej z przyczyn technologicznych.

 5. W zakresie w jakim sprzedaż maszyn wykonywana jest między przedsiębiorcami, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

 6. Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje i zapewnienia, umowy zarówno ustne jak i pisemne, umowne, ustawowe (poza bezwzględnie obowiązującymi), wynikające z czynów niedozwolonych, bądź innego tytułu.

 7. W zakresie w jakim pozwalają na to przepisy prawa, odpowiedzialność gwarancyjna jest ograniczona do wartości wykonanej naprawy przez Sprzedającego, tj. jedynie do wartości uszkodzonych/wadliwych części/ elementów maszyny i kosztów ich wymiany .

 8. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Sprzedającego czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna obejmuje części mechaniczne i elektryczne wyłącznie te które są elementami wymiennymi. Gwarancja nie obejmuje elementów konstrukcyjnych maszyny takich jak części spawane, rama.

 9. Sprzedający zobowiązuje się, poprzez przeprowadzenie odpowiednich zabiegów technologicznych do doprowadzenia przedmiotu gwarancji do stanu umożliwiającego prawidłową eksploatację zgodnego ze stanem maszyny na moment podpisania protokołu wydania/odbioru.

 10. Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest, pod warunkiem utraty uprawnień z Gwarancji, do:

 1.  Niezwłocznego wykonania niezbędnych prób i testów na maszynie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania/odbioru maszyny

 2. Zapewnienia stałego dostępu maszyny do Internetu

 3. Posadowienia maszyny na podłożu zgodnie z wytycznymi Sprzedającego

 4. Zapewnienia pracy maszyny w odpowiedniej temperaturze powietrza

 5. Zapewnienia połączenia sprzężonego powietrza 8Bar, prawidłowego napięcia sieciowego, prawidłowej wentylacji i odciągu pyłów, wiórów

 6. Wymiany olejów, płynów, filtrów i innych elementów eksploatacyjnych maszyny. Czynności serwisowe może wykonać inny podmiot wskazany przez Gwaranta.

 

 1. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za przedmiot gwarancji w przypadku:

 1. nieprzestrzegania przez Uprawnionego obowiązków określonych w pkt 10 Ogólnych Warunków Gwarancji

 2. nieprawidłowego montażu detali na maszynie, stosowania nieprawidłowych parametrów obróbki, stosowania nieodpowiednich lub nie wyważonych narzędzi.

 3. wykonania pracy w maszynie przez operatora nie posiadającego specjalistycznej wiedzy potwierdzonej uzyskanym certyfikatem szkoleń z oprogramowania COBUS przez producenta maszyny;

 4. nie zachowania odpowiednich reżimów technologicznych, montażowych, obsługi;

 5. jeżeli pisemna reklamacja nie została zgłoszona niezwłocznie (pismem poleconym wysłanym na adres Gwaranta), nie później niż w terminie 3 dni roboczych, od stwierdzenia wady i zgłoszenia jej w formie e-mailowo na adres: info@himet.pl;

 

 1. Gwarancją nie są objęte:

 1. konstrukcja spawana,

 2. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły wyższej, zewnętrznej, w szczególności przepięcia w sieci zasilającej, ponadto uszkodzenia spowodowane przez brak odpowiednich odciągów, wentylacji, używanie niewyważonych narzędzi, przedmioty obce, które dostały się do wewnątrz maszyny, niesprawność systemu chłodzenia, korozja, pyły, zabrudzenia, uderzenia wrzecionem o obrabiany detal lub o inne części maszyny (kolizje);

 3. uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem maszyny oraz podzespołu;

 4. uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnie z instrukcją producenta;

 5. umyślne uszkodzenia;

 6. czynności konserwacyjne, w szczególności: wymiana filtrów, czyszczenie, wymiana części posiadających określoną żywotność ( np. bezpieczniki, wentylatory);

 

 1. Upoważnionemu z gwarancji przysługuje prawo do gwarancji w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. obsługa maszyny jest wykonywana przez osobę posiadającą specjalistyczną wiedzę potwierdzoną uzyskanym certyfikatem szkoleń przez producenta maszyny;

 2. maszyna jest odebrana na podstawie protokołu wydania/odbioru w obecności Sprzedającego,

 1. Uprawniony niezwłocznie wykonał niezbędne próby i testy na maszynie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania/odbioru maszyny. Ewentualne problemy z uruchomieniem Uprawniony zgłosi niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, Gwarantowi i udostępni połączenie Internetowe w celu sprawdzenia maszyny.

 1. Uprawniony zgłasza usterkę Gwarantowi na piśmie przekazując podpisaną kartę gwarancyjną w trybie niezwłocznym;

 2. Uprawniony przekaże Gwarantowi komplet dokumentów wymienionych w pkt 14.

 

 1. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. opis wraz z dokumentacją zdjęciową oraz nagranie filmowe dotyczące wykrytej usterki;

 2. ważną kartę gwarancyjną,

 

 1. Ważną kartę gwarancyjną stanowi karta gwarancyjna wystawiona przez Gwaranta, a dołączona do protokołu wydania/odbioru maszyny cnc, uzupełniona o nazwę urządzenia typ, model, pieczęć i podpis Gwaranta.

 

 1. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany:

 1. wypełnić zgłoszenie reklamacyjne na formularzu w karcie gwarancyjnej, z dokładnym opisem przedmiotu reklamacji i podaniem rodzaju wady, pod rygorem ich późniejszego nie uznania, a następnie wysłać je na adres Gwaranta: Pomysk Mały 38a,77-100 Bytów, listem poleconym;

 2. umożliwić Gwarantowi oględziny przedmiotu gwarancji oraz elementów współpracujących w dogodnym terminie dla Gwaranta, przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności naprawczych, celem dokładnego zbadania przyczyny usterki, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji. Jeśli Gwarant uzna, że usterka może być zdiagnozowana wyłącznie przez Internet, oględzin nie dokonuje się.

 3. przed zgłoszeniem awarii sprawdzić stan płynów eksploatacyjnych, sprawności sieci energetycznej, wyciągu i wykonać z tego raport kontrolny i przesłać go do Gwaranta na adres mailowy: info@himet.pl

 

 1. Gwarant po zgłoszeniu reklamacji wykonuje zdalny test maszyny przez Internet w celu określenia stanu maszyny. Gwarant dokonuje oceny technicznej wraz z wyceną kosztów usługi. Jeśli nie jest możliwym określenie kosztów zdalnie i zachodzi potrzeba wyceny wady Gwarant może przyjechać w celu dokonania oględzin. Każdorazowy koszt dojazdu serwisu w celu dokonania oględzin i oceny stanu technicznego wynosi 800,00zł. netto. Warunkiem przyjazdu Gwaranta jest uprzednie uiszczenie przez Uprawnionego zapłaty za dojazd w oparciu o fakturę pro forma. Brak uiszczenia należności za przyjazd serwisu, zwalnia Gwaranta z obowiązku dokonania oględzin na miejscu i powoduje utratę uprawnień z Gwarancji. Koszt dojazdu serwisu jest należny Gwarantowi również w przypadku gdy Gwarant uzna wadę.

 2. W momencie gdy koszt wyceny naprawy gwarancyjnej przekracza 5.000,00EUR Uprawniony zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczyć maszynę do zakładu Gwaranta w miejscowości Pomysk Mały 38a, 77-100 Bytów wraz dokumentami wymienionymi w pkt. 12. Przed wysłaniem maszyny Uprawniony uprzedzi Gwaranta.

 3. Gwarant rozpatruje zasadność gwarancji w terminie 14 dni od wykonania zdalnego testu/otrzymania maszyny i wymaganych dokumentów.

 4. W przypadku gdy Gwarant uzna zasadność naprawy gwarancyjnej, informuje Uprawnionego w formie telefonicznej lub mailowej o stwierdzonych wadach i wskazuje zakres czynności naprawczych oraz przewidywany czas naprawy gwarancyjnej.

 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Gwarant zobowiązuje się wykonać naprawę, w zakresie objętym gwarancją, w terminie 30 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. Gwarant zastrzega prawo wydłużenia ww. terminu, jeśli będzie to konieczne z przyczyn technologicznych ( termin dostawy części nie jest wliczany).

 6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, odpowiedzialność gwarancyjna jest ograniczona do wartości wykonanej naprawy przez Sprzedającego, tj. jedynie do wartości uszkodzonych/wadliwych części/ elementów maszyny i kosztów ich wymiany.

 7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną i braku możliwości przywrócenia do stanu użytecznego przedmiotu gwarancji, gwarancja ograniczona jest do wartości uszkodzonych części.

 8. W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną Gwarant, informuje o tym fakcie Uprawnionego w formie mailowej, wskazując na przyczynę powstania wady oraz wskazuje zakres i koszt czynności jaki może wykonać odpłatnie poza Gwarancją (koszty części oraz robocizny) na podstawie faktury proforma w terminie w niej wskazanym. W przypadku braku zapłaty przez Uprawnionego za naprawę poza Gwarancją, w terminie 14 dni od przesłania faktury proforma Uprawniony traci uprawnienia z gwarancji.

 9. W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną Uprawniony zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Gwarancja zwrotu kosztów czynności weryfikujących stan maszyny i niezasadność naprawy gwarancyjnej, na podstawie wystawionej przez Gwaranta faktury pro forma w terminie w niej wskazanym.

 10. Gwarancja nie obejmuje kosztów dojazdu serwisu. Dojazd serwisu odbywa się na koszt Uprawnionego.

 11. Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Gwarant poświadcza w karcie gwarancyjnej.

 12. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 13. Warunki gwarancji obowiązują od 05.10.2020 i dotyczą umów zawartych po dniu wejścia w życie niniejszych warunków gwarancyjnych. Warunki gwarancji są ważne do pisemnego odwołania.

 14. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.

 15. Złamanie jakiegokolwiek postanowienia warunków gwarancji jest jednoznaczne z utratą gwarancji. Warunkiem zachowania gwarancji jest ścisłe stosowanie się Uprawnionego do wszystkich zaleceń przekazanych przez Gwaranta oraz unikanie wszelkich działań niepożądanych, jak również tych przed którymi przestrzegał Gwarant.

 

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Strony zgodnie oświadczają, że:

 1. w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, po złożeniu zamówienia na wykonanie maszyny, jest on zobowiązany do zapłaty całej ceny wynikającej z umowy

 2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, która nie została wykonana w całości, traci on prawo żądania zwrotu wpłaconej zaliczki.

 3. W przypadku gdy Klient odstąpi od umowy po podpisaniu protokołu wydania/odbioru zapłaci dodatkowo wynagrodzenie za używanie maszyny przez okres od podpisania protokołu wydania/odbioru do terminu odstąpienia od umowy. Stawka wynagrodzenia za używanie wynosi 200,00 PLN netto dziennie.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, zapłaci on Sprzedającemu wszystkie poniesione przez niego koszty na podstawie noty obciążeniowej.

 

§8 INNE POSTANOWIENIA

 

 1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji bez względu na charakter kontaktów gospodarczych pomiędzy nimi i na każdym ich etapie, w szczególności na etapie prowadzenia pomiędzy Stronami negocjacji zmierzających do zawarcia umowy, wykonania zawartej umowy, a także po wykonaniu tej umowy lub jej wygaśnięciu z jakichkolwiek przyczyn.

 2. Obowiązek zachowania poufności wiąże Strony niezależnie od tego, czy negocjacje pomiędzy Stronami zakończą się zawarciem umowy czy też nie.

 3. Sprzedający nie ponosi względem Kupującego również odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie, wykonaniu umowy jeżeli opóźnienie to jest spowodowane przez działanie siły wyższej, w tym w szczególności: powodzi, pożaru, wojny, stanu wyjątkowego, epidemii, strajków i innych.

 4. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszych warunków okażą się bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych pozostają w mocy. W wyżej opisanym przypadku, Strony zobowiązują się zastąpić postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi postanowieniami, które będą jak najpełniej realizowały cel gospodarczy zastąpionych postanowień oraz intencje Stron.

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygane będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 2. Zmiana umowy zawartej między stronami wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Ogólne warunki obowiązują do momentu odwołania ich na stronie internetowej http://www.himet.pl/

 

HIMET © 2017-2022   |   Polityka prywatności